Nära 81 700 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket sedan 7 april. Hittills har flest korttidspermitterats i storstadslänen, men tar man hänsyn till storleken på den regionala arbetsmarknaden är fördelningen mer jämn mellan länen. Totalt har nära 572 700 anställda gått ner i arbetstid.

Källa: Arbetsförmedlingen